Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék

Tanszékvezető: Dr. med. habil. Kolozsvári László Róbert, egyetemi docens

Bemutatás

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék alapvető feladata a családorvoslás és a foglalkozás-egészségügy, mint önálló diszciplínák oktatása graduális keretek között a Debreceni Egyetem Általános Orvosi és Népegészségügyi Karainak hallgatói számára, valamint posztgraduális keretek között ezen tudományágak szakorvosi szakképzésnek megvalósítása és a szakorvosok folyamatos továbbképzésének biztosítása. Az oktatási és szakképzési feladatokon túl ezen szakterületek kutatásában is jelentős feladatot lát el Tanszékünk hazai és nemzetközi kutatási projektek megvalósításával, továbbá a hozzá tartozó Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat révén biztosítja a Debreceni Egyetem számos kara, ill. a Klinikai Központ dolgozóinak és hallgatóinak foglalkozás-egészségügyi ellátását is.

Történet

A háziorvoslás/családorvoslás valódi jelentőségének, lehetőségeinek, népegészségügyi szerepének újrafelismerésére került sor a rendszerváltás idején. Ennek megfelelően szakmánk tevékenységének - mint a társadalom életében egyik meghatározó egészségügyi szolgáltatói szerepkörnek- újbóli definiálására, korszerűsítésére és az ehhez szükséges szakemberek képzésére a szakmapolitika a hazai orvosegyetemekben látta a megfelelő potenciált. Az út első lépéseként alakult meg Tanszékünk jogelődje, a Családorvos Képző Központ 1992-ben, önálló szervezeti egységként a Debreceni Orvostudományi Egyetemen (DOTE), dr. Ilyés István professzor vezetésével. Alapvető feladata egyrészt az 1993-98 között zajló háziorvosi rekvalifikációs program lebonyolítása volt, mely magában foglalta az alapellátásban dolgozó orvosok folyamatos továbbképzési rendszerének kialakítását, az oktatások, képzések, majd a szakvizsgák megszervezését, másik fő feladatát pedig a háziorvostan szakképzés kurrikulumának kidolgozása, annak gyakorlati implementációja, a háziorvos-rezidensek képzésében részt vevő mentorok felkészítése, az oktató-családorvosi hálózat létrehozása jelentette. Mindez együtt egy korszerű szemléletű, a klinikai orvoslást, a széleskörű prevenciós kompetenciákat egyaránt megjeleníteni képes orvosszakma képzési bázisának újrateremtését jelentette. A Központ 1998-ban Tanszékké alakult, és a négy hazai Családorvosi Tanszék egyikeként, feladatai kibővültek az alapellátással kapcsolatos tudományos kutatások tervezésével és végzésével, tudományosan minősített alapellátási szakemberek képzésével is. A Tanszék 2005-ben csatlakozott az akkor megalakult Népegészségügyi Karhoz, ezzel is kifejezve az alapellátás meghatározó szerepét a hazai népegészségügyi helyzet javításában. A Tanszéket 2008-2018-ig dr. Rurik Imre egyetemi tanár vezette. 2009-ben a tanszék profilja -így neve is- kibővült a foglalkozás-orvostani szak- és továbbképzéssel, valamint az egyetemi Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat működtetésével. Ezzel lehetővé vált a foglalkozás-egészségügyi szakemberek helyi, egyetemi szintű graduális, ill. szakképzése, továbbképzése. 

Oktatás

A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék az egyetemi graduális és posztgraduális oktatási feladatait részint saját oktatóival, részint pedig - elsősorban a szakképzési feladatok körében- külső háziorvosi, ill. foglalkozás-orvostani oktatók bevonásával látja el. A graduális oktatás keretében mind az ÁOK, mind az NK hallgatói számára tartunk kötelező, ill. szabadon választott előadásokat, szemináriumokat, ill. kreditkurzusokat.

A háziorvosi szakképzésben részt vevő központi gyakornokok, ill. szakorvosjelöltek klinikai gyakorlataikat elsősorban a DEKK megfelelő klinikáin, ill. Egyetemünk egyes oktatókórházaiban, alapellátási gyakorlatukat pedig háziorvos tutoraink praxisaiban teljesítik. A szakképzés során Tanszékünk fő feladata azon oktatási és menedzsment feladatok ellátása, melyek biztosítják a szakmaspecifikus elméleti és gyakorlati tudásanyag, ill. készségek magas szintű elsajátítását, ill. ezek szintézisét a jövő háziorvos szakorvosai számára.

A foglalkozás-orvostan szakképzésben részt vevők elméleti képzésére alapvetően Tanszékünkön, gyakorlati képzésükre pedig foglalkozás-orvostani tutor hálózatunkban kerül sor, figyelembe véve az egyes nemzetgazdasági területek specialitásait is.

A szakorvosok folyamatos továbbképzésében saját tanszéki oktatóinkon túl, elsősorban a DEKK klinikáin, ill. társegyetemeken dolgozó vezető szakemberek, közreműködését vesszük igénybe előadások, kerekasztal-beszélgetések formájában.

Tanszékünkön a háziorvosi törzsképzést lezáró vizsgát, valamint a háziorvostani szakvizsgáztatást Egyetemünk Háziorvostan szakképzési Grémiumának tagjai végzik, általában évente két alkalommal. 2011 őszén került sor az első foglalkozás-orvostani szakvizsgára, amely azóta szintén folyamatosan, a háziorvosival egy periódusban, májusban és novemberben történik, a társegyetemek vezető oktatóinak bevonásával. Hazánkban először itt akkreditáltak egyetemi doktori (Ph.D.) témát az alapellátásban az Egészségtudományok Doktori Iskola keretei között.

Kutatás

A Tanszék kutatási profiljai közül a fontosabbak:

 • kardiovaszkuláris és metabolikus megbetegedések, rizikótényezők, gondozásuk hatékonysága az alapellátásban
 • a csecsemőtáplálás és allergiás betegségek kapcsolatának vizsgálata
 • sürgősségi ellátás az alapellátás szintjén
 • mentális egészség
 • andrológia, „aging male"
 • „health service research", minőségbiztosítás és értékelés
 • foglalkozás-orvostan, munka és üzemegészségügy

A Tanszék munkatársai:

 • rendszeresen publikálják kutatási eredményeiket hazai és nemzetközi folyóiratokban
 • közül öten rendelkeznek Ph.D. fokozattal, ill. egyikük D.Sc. minősítéssel
 • folyamatosan részt vesznek nemzetközi tudományos kutatási projektekben
 • több oktatónk rendelkezik az egészségtudományokhoz kapcsolódó társterületi diplomákkal
 • több hazai és nemzetközi tudományos szervezet vezetőségi tagjaként, ill. vezetőjeként is funkcionálnak

Elérhetőség

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.  I. Auguszta Diákszálló, mélyföldszint

 • Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400.
 • Telefon: +36 52 255 252
 • mobil:    +36 30/072 1231
 • E-mail: csotanszek@med.unideb.hu
Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 12. 12:24