GYIK - ÁOK osztott képzések

A Tanulmányi Osztály köszönettel fogadja az ötleteket, mi kerüljön még ide!
A javaslatokat kérjük küldje el az akarcza@med.unideb.hu címre.


 

Mit jelentenek az órarendben a rövidítések?

Anat Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
BSI Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
ET Elméleti Tömb
ÉTK Élettudományi Központ
IVDI In Vitro Diagnosztikai Központ
K/1 Kémiai épület előadóterme
KLK Tsz Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
LC Learning Cernter
LMI Laboratóriumi Medicina Intézet
OK Oktatási Központ
OKI Orvosi Képalkotó Intézet
TEOK Társadalomtudományi és Egészségtudományi Oktatási Központ (Kassai út)

 

Mit kell tudni a vizsgázásról?

A hallgató csak olyan tárgyból tehet vizsgát, melyet a félév elején felvett és belőle a szorgalmi időszak végén aláírást kapott.
A hallgató egy vizsgaidőszakban minden tárgyból legföljebb háromszor vizsgázhat. Egy képzés alatt egy tantárgyat hat alkalommal lehet felvenni, a félévi vizsgák száma nincs korlátozva, tehát összesen 18 vizsga tehető. A 6. sikertelen tárgyfelvétel után a kar megszünteti a jogviszonyt.
Vizsgára csak akkor lehet jelentkezni, ha nincs tartozás az egyetem felé. (Tartozások ellenőrzése: Neptun → Pénzügyek)
Feljelentkezés határideje:a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig
Lejelentkezés határideje: vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig
A határidő megállapításánál a hétvégék és az ünnepnapok nincsenek figyelembe véve, csak a munkanapok.
Fogalmak:
   - „vizsga”: első vizsga
   - „javítóvizsga”: második vizsga
   - „ismételt javító vizsga”: 3-4-...-17-18. vizsga
Ha a javító vizsga nem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismételt javító vizsgát másik oktató, vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor. A bizottságot a tárgyat gondozó oktatási egység vezetője jelöli ki.
Ismételt javító vizsga díja: 3000 Ft Ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további vizsga (ismételt tantárgyfelvétel esetén is), kivéve a sikeres vizsga javítását.
Vizsgajegy javítása (nem javító vizsga, az a sikertelen vizsga javítása!)
Ha a hallgató az érdemjegyet, értékelést javítani akarja, félévenként legfeljebb két tárgyból, tantárgyanként egy alkalommal a vizsgaidőszakon belül újabb vizsgát tehet. A vizsgajegy javításakor kapott értékelés végleges, akkor is, ha rosszabb lett az eredmény. Ha az eredmény elégtelen (1), akkor a sikertelen vizsgára vonatkozó szabályok szerint javítható.
Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás díja: 4500 Ft.
(Az érvényes díjszabást a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza.)
A befizetés lépései:
1. gyűjtőszámlára utalni (utalás leírása részteletes: http://neptun.unideb.hu/?page=studhun)
2. kiírni a díjtételt (Neptun → Pénzügyek → Befizetés: Tétel kiírás gomb) Ezeket kell megadni: Fizetési jogcím: Ismételt vizsgadíj, félév, tantárgy
3. kiegyenlíteni az összeget a gyűjtőszámláról (Neptun → Pénzügyek → Befizetés: tételt kijelölni, majd Befizetés gomb)

Mit jelent a "vizsgakurzus"?

Nincs óralátogatás, csak a vizsgaidőszakban vizsga. A vizsgaidőszak végén az érintett intézetnek kell jelezni, hogy igény van vizsgakurzus hirdetésére, az intézet – ha egyetért vele - engedélyezteti az ÁOK dékánjával.
Csak az vehet fel vizsgakurzust, akinek van aláírása az adott tantárgyból és csak olyan vizsgakurzus vehető fel, ami kapott engedélyt.
A tantárgyfelvételeknek és a vizsgáknak a számolása szempontjából a vizsgakurzus nem különbözik a szabályos félévben történő tárgyfelvételtől.

Testnevelés ügyekkel ki foglalkozik?

Mi a különbség a specializáció és a szakirány között?

Gyakori hiba a kettőt összekeverni, az ÁOK osztottképzéseken jelenleg specializációk vannak és nem szakirányok!
Specializáció és szakirány közti különbség:

specializáció szakirány
nem ad önálló végzettséget önálló végzettséget ad
Az orvosi diagnosztikai analitikus BSc és a molekuláris biológia MSc szakokon specializációk vannak, jelentkezéskor sem különülnek el ezek. A végzettség is egységesen szerepel az oklevélen, csak az oklevél záradék részében jelenik meg az elvégzett specializáció. Ebben az esetben már eleve szakirányra jelentkeznek a hallgatók és a végzettségük is a szakiránynak megfelelő lesz. (pl. az ápolás és betegellátás szakon a szülésznő és a mentőtiszt szakirány)

 

Honnan lehet tájékozódni a DETEP-ről?

DETEP = Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja
Elérhetőségei:
     honlap: https://detep.unideb.hu
     email: detep@unideb.hu

Hogyan kell igazolni a hiányzást?

A szorgalmi időszak hiányzásait a tantárgyfelelősök/intézet felé kell igazolni.

Vizsgáról távolmaradást a Tanulmányi Osztály felé kell igazolni.
Vizsgahiányzás esetén csak orvosi igazolás fogadható el, amit 3 munkanapon belül kell bemutatni.

Hol foglalkoznak a hallgatók egészségügyi ellátásával?

Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (DAEFI)
https://daefi.unideb.hu/foglalkozas-egeszsegugyi-ellatas

Hogyan működik az ÁOK-n az időn túli vizsga?

Időn túli, "dékáni vizsgahét

Az ÁOK dékánja időntúli vizsgalehetőséget biztosíthat azon hallgatók számára, akiknek a felvett kötelező tantárgyakból csak egy teljesítése hiányzik és a félévben rendelkezésre álló három vizsgalehetőségből még maradt fel nem használt.
Nem kötelező tantárgy esetén akkor lehet időntúli vizsgára jelentkezni, ha az összes kötelező tantárgy teljesítve van.
Az időntúli vizsgahét a vizsgaidőszakot követő héten tart és egyszeri vizsgaalkalomra érvényes.  
Lehet vizsgázni, ha még nem volt a félévben vizsgajelentkezés, viszont javító vizsgát nem lehet tenni.

A kérvények leadásának határideje: a vizsgaidőszak utolsó heti pénteki napja, 12:00 óra, pénteki vizsgázók esetén a következő hétfő 12.00 óra.

Az időntúli vizsgakérelmeket a Neptun kérvény modulján kereszül kell benyújtani.
A kérvény leadásának menete:
1. Kérvény kitöltés - Ügyintézés › Kérvények › „AOK  BSc MSc_idontuli vizsga  <félév>” kérvény
    Megjelenik az időntúli vizsgajelentkezési kérvénysablon, kitölteni, majd "Következő" gomb.
    Ekkor megjelenik a kitöltött kérvény, ha minden rendben van vele, akkor "Kérvény leadása" gomb.
2. Nyomtatás - Ügyintézés › Kérvények › Leadott kérvények fülön kiválasztani az időntúli vizsga kérvényt,
    ezzel letöltődik PDF-be, kinyomtatni, aláírni és a TO-ra eljuttatni (papíron vagy e-mailben) a leadási határidőig.

A TO a következő ellenőrzéseket végzi el:
     - van-e még vizsgalehetőség a félévben és összesen
     - ha az összes eddigi vizsgák száma legalább 2, be van-e fizetve az ismétlővizsga díj
     - teljesítve van-e az összes (többi) kötelező tantárgy
     - van-e még időntúli vizsgára lehetőség
     - van-e már megszerzett jegy a tárgyból
     - van-e fizetési hátraléka

Ha a kérelem a feltételeknek eleget tesz és a vizsga engedélyt kap, a vizsgára a Tanulmányi Osztály jelentkezteti fel a hallgatókat, 3., 4., 5. és 6. vizsga esetén csak az ismétlővizsga díjának befizetését követően.
A jelentkezés végleges, ha a jelentkező nem tud, vagy nem szeretne elmenni, akkor is érvényes marad a vizsgajelentkezés.

Az időntúli vizsga igénybevételére vonatkozó szabályok:
   - Egy képzésen két időntúli vizsgaalkalom vehető igénybe.
   - Ha az időntúli vizsga sikeres, akkor a két vizsgaalkalom továbbra is rendelkezésre áll
   - Ha az időntúli vizsga sikertelen (elégtelen vagy nem megy el a hallgató), akkor eggyel csökken a vizsgalehetőségek száma
   - Ha mindkét alkalom elhasználódott a sikertelen próbálkozásokkal, a képzésen a továbbiakban nem kapható engedély      időntúli vizsgára.

Milyen ösztöndíjak állnak rendelkezásre?

Tájékoztató a DE honlapján: https://unideb.hu/osztondijak-juttatasok

A magyar állami ösztöndíjról hol lehet tájékozódni?

Honnan lehet megtudni az elhasznált és a még felhasználható támogatott félévek számát?

FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (magyarorszag.hu)

vagy Neptun → Információk → FIR adatok

Milyen esetben sorolnak át önköltséges képzésre és hogyan lehet visszakerülni állami ösztöndíjas képzésre?

I. Állami ösztöndíjban maradás feltételei

Félévi eredményekre vonatkozó feltételek a  képzés kezdete szerint:
- 2007-2011. között: a tanév végén legalább 30 teljesített kredit
- 2012-2015. között: a tanév végén legalább 30 teljesített kredit.
  (A kari melléklet a 2016/2017-es tanévtől írja elő a tanulmányi átlag vizsgálatát.)
- 2016-tól: a tanév végén legalább 30 teljesített kredit és minimum az előírt súlyozott tanulmányi átlag,
  melynek értéke a 2018/2019-es tanévben: 2,75, azt követően: 3,00.
  A 2021/2022-es tanévtől 2,50.
  Súlyozott tanulmányi átlag számítása: ∑(teljesített kredit * érdemjegy) / összes teljesített kredit
  (csak a teljesített tantárgyak számítanak bele)

Tantárgyfelvételre vonatkozó feltétel:
Egy tantárgy teljesítésére 4 állami ösztöndíjas felvétel áll rendelkezésre, az 5. felvételtől csak önköltségesen lehetséges. Utána az önköltséges képzésben további 2 tárgyfelvételi alkalom áll rendelkezésre. A vizsgaszámok nincsenek korlátozva, minden félévben kihasználható a rendelkezésre álló 3 vizsgaalkalom.

Támogatott félévekre vonatkozó feltételek:
- az előírt képzési idő+2 félév eltelte után csak önköltségesen folytatható
- az összes támogatott félév elhasználása után csak önköltségesen folytatható


II. Visszakerülés állami ösztöndíjas képzésbe

Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
- az I. pontban leírt feltételeket teljesíti
- akinek az ösztöndíjindexe magasabb, mint a hallgatók ösztöndíjindexe alapján felállított rangsor alsó ötödénél
  elhelyezkedő hallgató ösztöndíjindexe

A visszavétel nem automatikus, a dékán adhat rá engedélyt, a tanév zárása után bírálható el.
A kérvény beadása közvetlenül a tanév befejezése után történjen, augusztus 20-ig.


III. Önköltséges képzés

Az önköltséges képzésbe átsorolt hallgató keretszerződést köt az egyetemmel, ennek melléklete a minden aktív félévben az adott félévi önköltségi díjat rögzítő szerződés.
Az önköltségi díj számításának az alapja a beiratkozáskor érvényes, egy félévben felvett 30 kreditre vonatkozó önköltség mértéke:
- orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak
       2004-2007. között: 300 000 Ft
       2008-ban: 286 000 Ft
       2009-2016. között: 300 000 Ft
- orvosi diagnosztikai analitikus alapszak
       2017-től: 300 000 Ft
- molekuláris biológia mesterszak
       2009-2011. között: 300 000 Ft
       2012-2016. között: 310 000 Ft
       2017-ben: 375 000 Ft
       2018-tól: 400 000 Ft
- klinikai laboratóriumi kutató mesterszak (nappali és levelező tagozaton egyaránt)
       2012-2016. között: 300 000 Ft
       2017-ben: 375 000 Ft
       2018-tól: 400 000 Ft
- egészségpszichológia mesterszak
       2021-től: 400 000 Ft

Az önköltség kreditarányos, a félévben felvett kreditek számával kell szorozni az egy kreditre eső díjat.
A félévi díj minimumértéke 10 kreditnek megfelelő díj. Abban az esetben is, ha 10 kredit alatti a felvett kreditek száma.

Az önköltséges képzésben részt vevők minden aktív félévben kötelesek legalább egy kötelező tárgyat felvenni.

Az akkreditált kreditek után nem kell fizetni.

A nem teljesített kreditek után járó bírságot önköltséges képzésen is ki kell fizetni.

A dékán engedélyt adhat mérséklésre és részletfizetésre, a kérvény beadási határideje a szorgalmi időszak első hete.
A költségtérítési díj mérséklését a dékántól szociális helyzet alapján lehet kérni a félév elején, az első oktatási héten, Neptun kérvény formájában. Kérvény neve: „AOK BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján”
A kérvényben meg kell adni az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét és csatolni kell a jövedelmek igazolását.

Tartozás esetén nem lehet vizsgára jelentkezni, félévre regisztrálni.

 

Ki részesülhet tanulmányi ösztöndíjban?

Részletek a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatból:
- Tanulmányi ösztöndíjra a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján jogosultak külön pályázat nélkül.
- Az egyetemre első alkalommal beiratkozott hallgató a beiratkozását követő első tanulmányi időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
- A csoportok kialakítása az aktuális félév szerinti évfolyamok és azon belül specializációk szerint történik, hogy megvalósuljon az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények szerinti rangsorolás.
- A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek. Azokban a félévekben, amikor az adott besorolási csoportban az előző félévi ajánlott mintatanterv szerint 18, ezen belül 15 szakmai kreditnél kevesebb vehető fel, a hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben az ajánlott mintatanterv szerint haladtak. (pl. RAD 7. szemeszter után)
- A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. 
Azon hallgatóknál, akik a fenti követelményeknek megfeleltek, az ösztöndíjindex a teljesített kreditek és a hozzájuk tartozó (legalább kettes) érdemjegyek szorzatainak összege osztva a vállalt kreditszámmal.
ösztöndíjindex kiszámítása: ösztöndíjindex = ∑(teljesített kredit * egyesnél nagyobb érdemjegy) összes felvett, teljesítendő kredit
Figyelem! Az ösztöndíjindex értékét csökkentik a nem teljesített tantárgyak.
Az ösztöndíjra jogosultak meghatározása:
- Az évfolyamonként és specializációnként csoportba sorolt hallgatók egyéni tanulmányi teljesítményét a féléves ösztöndíjindexek szerint a legmagasabb ösztöndíjindextől kezdve csökkenő sorrendbe kell rendezni.
- A rendezett – csökkenő – sorrend szerint 65 % fölött 4 kategóriát kell képezni. A négy kategóriába az ösztöndíjra jogosult hallgatók legjobb teljesítményű 35 %-át kell besorolni.
Az ösztöndíj kategóriák:
  I. sáv a hallgatók   5 %-a legfeljebb 38 000 Ft/hó/fő
 II. sáv a hallgatók 10 %-a legfeljebb 28 000 Ft/hó/fő
III. sáv a hallgatók 10 %-a legfeljebb 19 000 Ft/hó/fő
IV. sáv a hallgatók 10 %-a legfeljebb 13 000 Ft/hó/fő

Milyen szociális támogatások léteznek?

Információ a DE honlapján: A Debreceni Egyetem kollégiumai | Debreceni Egyetem (unideb.hu)
Elérhetőségek: kollegium.szoctam@unideb.hu, 52/512-920, 52/512-900 / 22240

Mi a következménye annak, ha nem sikerül a szigorlat az orvosi diagnosztikai analitikus szakon?

Ha az aktuális félévben felvett szigorlatból nem sikerül érdemjegyet szerezni, azaz nem teljesül, annak következményei:
- a következő félévben nem veheti fel a következő évfolyam tantárgyait
- elhasználódik egy tárgyfelvételi lehetőség és annyi vizsgaalkalom, amennyi vizsgajelentkezés volt a félévben
  (4 támogatott tárgyfelvételi lehetőség, összesen 6 tárgyfelvétel áll rendelkezésre) 
- nem lehet időn túli vizsgahétre menni másik kötelező tantárgyból, mert a felvett szigorlat kötelezőnek minősül dékáni utasításra
- nem lesz kreditbírság, mert 0 kredites a tárgy
- nem csökken az ösztöndíj átlag
A szigorlatok felvételére az őszi és a tavaszi félévben is lehetőség van, amennyiben a hozzá tartozó tantárgyat teljesítve vannak vagy ugyanabban a félévben vannak felvéve

A szakváltásnak (átjelentkezésnek) mik a feltételei, hogyan kell intézni?

Átvétel = szakváltás, ami nem felvételi eljárás útján jön létre.

Az átvétel történhet intézményen belül vagy történhet másik intézményből.

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint (ÁOK kari melléklet, 9.§):

"Átvétel csak tanévkezdéskor engedélyezhető.
Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig kerülhet sor. 
Osztott képzések esetében átvétel csak azonos képzési terület azonos szintű képzései között kérhető, kivéve az osztatlan képzésből alapképzésbe történő átvételt.
Levelező tagozatról nappali tagozatra átvétel nem engedélyezhető."

Az átvétel feltételei:
- legalább két érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, a két utolsó félévben kötelező tantárgyakból minimum 40 kreditpontot szerzett,
- hallgatói jogviszony megszüntetésének esetei vagy fegyelmi büntetésként alkalmazandó kizárás feltételei nem állnak fenn,
- a két utolsó félév ösztöndíj indexe legalább 3,00

Ajánlatos minél hamarabb, legkésőbb a nyár folyamán elindítani az átvételt. Ez kérvénnyel történik, melyhez csatolni kell a teljesített tárgyak listáját a félévi átlagokkal és egy jogviszony igazolást. A kérvényt a szakvezetés bírálja el a kapott dokumentumok alapján. Lehet a két szak ugyanaz, de mivel az egyetemeken különbözőek a képzési programok, ezt is figyelembe veszik a döntésnél. Két félév utáni átvétel esetén az I. évfolyamra lehetséges csak az átvétel és részt kell venni az 1. szemeszter utáni specializáció-választási folyamatban, ekkor a választásuk mellett a tantárgy-teljesítéseiket is figyelembe véve, rangsor alapján kerülnek be a hallgatók a specializációkra.
Az átvételi kérelmet és a dokumentumokat a Tanulmányi Osztályra kérjük elküldeni. Fontos, hogy a kérelemben legyenek feltüntetve a kérvényező elérhetőségei (e-mail, lakcím) a kapcsolatfelvétel biztosításához.

Elérhetőségek:
- levelezési cím:
       Debreceni Egyetem
       Általános Orvostudományi Kar
       Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály
       Karcza Anikó 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.
- telefon: + 36 52 258-022, +36 52 411-717 / 58022 mellék
- e-mail: akarcza@med.unideb.hu

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény átvételre vonatkozó pontjaiból:

“39.§ (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.”

“42. § (1) A hallgató b) kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.”

“42.§ (6)…. átvételre - a Kormány rendeletében meghatározottak kivételével - csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kerülhet sor, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében feltéve, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében.”

"59. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján.”
Ha az átvétel intézményen belül történik, az intézménnyel létesített hallgatói jogviszony folyamatosan megmarad, a korábbi képzésen viszont megszűnik a jogviszony. A megszűnés dátuma egy nappal megelőzi az új képzésen a beiratkozás napját, azaz a jogviszony kezdő napját.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv

Hogyan lehet más képzésen teljesített tantárgyakat elfogadtatni?

A tantárgyelfogadásra vonatkozó előírások:
- az előző tárgy(ak) kreditpontjai legalább 2/3-a legyenek a kiváltani kívánt tantárgy kreditpontjának
- a tematika egyezzen legalább 75 %-ban
- 6 évnél régebbi tantárgy elfogadása nem lehetséges
- egy tantárgyat kiváltására fel lehet használni több teljesített tantárgyat, de egy teljesített tantárgy csak egyszer használható fel
Ezért érdemes alaposan átgondolni az elfogadási kérelmeket. Ehhez segítséget nyújtanak a tantárgyi tematikák, melyek elérhetőek a „Szaki tájékoztatók” menüben, ott a kezdés éve szerint kell kiválasztani.
- a tantárgyakat jeggyel fogadják el, az ösztöndíj átlagba a jegy nem számít be, de a kreditpontja teljesített kreditnek számít
- elfogadási kérelmet a képzés kezdetekor, vagy legkésőbb az érintett tantárgy első felvételének félévében lehet benyújtani
- a kérvények leadási határideje a szak honlapján a „Hirdetmények” menüben található
Leadás után az intézetek véleményezik, majd az Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli Albizottsága (OTKAB) hozza meg a végső döntést a 2. oktatási héten
- az elfogadott tárgyakat a Tanulmányi Osztály veszi fel a hallgatóknak
A tantárgyelfogadási kérvény kitöltése:
Intézetenként külön kérvényt kell kitölteni, hogy a véleményeztetés során minden érintett intézet csak a hozzá tartozó tantárgyakra vonatkozó kérelmeket kapja meg.
1. Neptun→Ügyintézés→kitölthető kérvények fül→"AOK Kreditelfog. kérelem BSc - MSc <félév>" nevű kérvény (A félév száma mindig az aktuális félévre utal.)
2. A kérvény kitöltése és Neptunban történő leadása után a kérvényt kérjük kinyomtatni és aláírva leadni a Tanulmányi Osztályra vagy feltölteni a kérvényhez mellékletként.
Nyomtatás: a Leadott kérvények fülön a kérvényre kattintva pdf-be töltődik, innen nyomtatható.
Tantárgy-megfeleltetéssel történő elfogadás esetén:
Aki hasonló tematikájú teljesített tantárggyal szeretne tantárgyat kiváltani, a kérvényben pontosan adja meg a teljesített és a jelen képzéshez tartozó tantárgy adatait.
Feltöltendő dokumentumok: teljesítés igazolása, tematika.
Szabadon választható kreditpont esetén:
Aki előző képzésen többletként teljesített ill. félbehagyott képzésen teljesített tantárgyat kíván elfogadtatni szabadon választható kreditpontként, az előző képzésre vonatkozó helyen sorolja fel az elfogadtatni kívánt teljesített tantárgyakat, a jelenlegi képzésre vonatkozó helyen csak a "szabadon választott" értéket kell beállítani.
Feltöltendő dokumentumok: tárgyteljesítés és többlet-teljesítés vagy képzés megszakításának igazolása. Ezt a fajta kreditelismerést érdemesebb a képzés utolsó félévére hagyni, amikor már látszik, hogy van-e szükség még szabadon választható kreditpontra az abszolutóriumhoz.
Elfogadott tárgyak beszámítása:
- félévben teljesített kredit: igen
- félévben megszerzett kredit: nem
- félévi súlyozott tanulmányi átlag: igen
- ösztöndíj átlag: nem
- év végi ellenőrzésnél a teljesített kredit: igen
- év végi ellenőrzésnél a súlyozott tanulmányi átlag: igen
Molekuláris biológia mesterképzésnél nem fogadható el:
- kiemelt kollokvium nem váltható ki BSc szintű tantárggyal
- a biológia BSc kötelező tárgyai nem fogadhatóak el, mivel a molekuláris biológia MSc képzés a biológia BSc törzsanyagára épül
- OLKDA/ODA BSc Orvosi kémia tantárgya Bioszervetlen kémia tantárgyként
- OLKDA/ODA BSc Matematika és statisztika tantárgya Biostatisztika tantárgyként
- OLKDA/ODA BSc Fizika tantárgya Biofizika tantárgyként

Milyen átlagszámítások vannak és azok hol használatosak?

súlyozott tanulmányi átlag
- legfontosabb figyelembe vétel: tanév végi átsorolási vizsgálatok
- kiszámítása: ∑(teljesített kredit * érdemjegy) / összes teljesített kredit (csak a teljesített tantárgyak számítanak bele)

ösztöndíjátlag
- legfontosabb figyelembe vétel: ösztöndíj megállapítása
- kiszámítása: ∑( teljesített kredit * legalább kettes érdemjegy) / összes vállalt kredit (csökkentik az értékét a nem teljesített tantárgyak)

kreditindex
- kiszámítása: ∑ ( teljesített kredit * érdemjegy) / 30 (az átlagosan előírt félévenkénti 30 kreditre vetítve mutatja a teljesítést)

korrigált kreditindex
- kiszámítása: a kreditindex*összes teljesített kredit / összes vállalt kredit (a teljesített/felvett kreditek arányával korrigálja a kreditindexet)

elfogadott tárgyak beszámítása
- félévben teljesített kredit: igen
- félévben megszerzett kredit: nem
- félévi súlyozott tanulmányi átlag: igen
- ösztöndíj átlag: nem
- év végi ellenőrzésnél a teljesített kredit: igen
- év végi ellenőrzésnél a súlyozott tanulmányi átlag: igen

Milyen szabályok vonatkoznak a megajánlott jegyekre?

Megajánlott jegyek elérése: Neptun → Tárgyak → Megajánlott jegyek
Ezen a felületen jelennek meg az Ön megajánlott jegyei, itt fogadhatja, vagy utasíthatja el őket. Ha valamelyik tantárgyának oktatója megajánlott jegyet ad Önnek, az azt jelenti, hogy ennek elfogadása esetén a megajánlott jegy lesz az Ön érdemjegye az adott tárgyból, és ezután nem kell vizsgáznia belőle, sőt a rendszer a megajánlott jegy elfogadása után ezt a lehetőséget le is tiltja az Ön számára. Amennyiben nem elégedett a megajánlott jeggyel, akkor választhat úgy, hogy azt nem fogadja el, ebben az esetben vizsgára kell jelentkeznie az adott tárgyból.
Addig, amíg nem rögzítette döntését a megajánlott jeggyel kapcsolatban, nem fog tudni vizsgára jelentkezni az adott tárgyból. Ha tehát úgy dönt, hogy nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor először ezt rögzítse a rendszerben, és csak ezután fog tudni vizsgára jelentkezni.
Ha a megajánlott jegy megfelel az Ön számára, akkor a lista jobb oldalán található "Jegy elfogadás" oszlopban lévő "Kattintson ide, ha rendelkezni akar velük" linkre kattintson! Ebben az esetben egy előugró ablakban tudja legördülő menü segítségével kiválasztani, hogy elfogadja, vagy elutasítja a megajánlott jegyet.
A félév végéig, annak lezárásáig van mód elfogadásra, vagy elutasításra. Azonban az intézetek kijelölhetnek határidőt az elfogadásra, ez esetben ez a dátum lesz érvényben.
Van lehetőség az elfogadott megajánlott jegyet a vizsgaidőszakban javítani, ekkor a jegymegajánlás egy vizsgaalkalomnak számít be, tehát az első vizsga 2. vizsgaalkalomnak számít.
Érvényes vizsgajelentkezés után kiírt megajánlott jegy esetén a megajánlott vizsgajegyet sem elfogadni, sem elutasítani nem tudja. Ha szeretné elfogadni a megajánlott jegyet, előbb le kell jelentkeznie a vizsgáról. Ha nem szeretné elfogadni, mert vizsgázni szeretne, nem szükséges lejelentkezni, mert ebben az esetben a megajánlott jegy érvénytelen lesz, a vizsga eredményétől függetlenül.
Ha a félév végéig nem történik meg a megajánlott jegy elfogadása és nem szerzett a tantárgyból érvényes vizsgajegyet, a tantárgy teljesítetlenként fog szerepelni a félévi tantárgyfelvételben.
felhasznált forrás: https://neptun.unideb.hu/download/HWEB_6.4.pdf 

A megszerzett kredit típusát hogyan lehet átminősíteni?

Általános szabály:
  - kredit lefelé minősíthető át, lefelé nem. Pl. kötelezően választható kredit átminősíthető szabadon választhatóvá, fordítva nem.
  - tantárgy kreditjeit megbontani nem lehet, egy tantárgy összes kreditpontja ugyanabba a kreditfajtába lesz besorolva.
Az abszolutórium kiállításánál a Tanulmányi Osztály automatikusan elvégzi az átminősítést ahol szükséges és ahol lehet.

Lehetséges párhuzamosan felvenni egy tantárgyat a ráépülő tantárggyal?

A párhuzamos tantárgyfelvétel engedélyezése az ÁOK-n nem engedélyezett, méltányosságból az ÁOK dékánja adhat rá engedélyt.
Párhuzamos tárgyfelvételi kérvény beadása, véleményezése:
1. A hallgató beadja az aláírt kérvényét a Tanulmányi Osztályra
2. Mellékelni kell a ráépülő tárgy tantárgyfelelősének a támogatását (Legjobb, ha a kérvényre írja rá.)
3. A tanulmányi bizottság a 2. szorgalmi héten véleményezi a kérvényt OTKAB: Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditétviteli Albizottsága
4. A véleményezett kérvényt a dékán elbírálja
5. Engedélyezés esetén a TO feljelentkezteti a hallgatót a ráépülő tantárgy kurzusára
6. Először az előfeltételi tárgyat kell teljesíteni, utána lehet a ráépülőt

Ismételt tárgyfelvételnél be kell-e járni az órákra?

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak az Általános Orvostudományi Karra vonatkozó része így rendelkezik (95. oldal, 8.§ (2) bekezdés):

"A szemináriumokon/gyakorlatokon való részvétel alóli felmentés az OSZE hatáskörébe tartozik azon hallgatók számára, akik a tantárgyat évismétlőként teljesítik és korábbi tantárgyfelvételük alkalmával legalább az aláírást megszerezték az adott tantárgyból. A felmentésről szóló igazolást a szemeszter kezdetekor a hallgatónak kell beszereznie."

Tehát ha egy tantárgyból korábban már aláírást kapott a hallgató, de érdemjegyet nem szerzett, a tantárgy ismételt felvételekor a hallgatónak jeleznie kell ezt az intézet / tanszék felé, és egyeztetni a kötelezettségekről, a felmentés lehetőségéről és mértékéről.

Tantárgyi program, képzési program, mintatanterv, szaki tájékoztató - mik ezek?

 • tantárgyi program
  A tantárgyak tematikája, ami tartalmazza a tantárgyi követelményeket is (pl. aláírás feltétele, számonkérés módja).
 • képzési program
  Tartalmazza a Képzési és Kimeneti Követelményeket, a mintatantervet, a diplomamunkára és a záróvizsgára vonatkozó előírásokat.
  Az egyetem honlapján egy helyen összegyűjtve találhatóak meg a képzési programok. 
 • tanterv/mintatanterv/tantervi háló
  Csak a tantárgyakat és azok adatai tartalmazza. A képzési program része. 
 • szaki tájékoztató/bulletin
  A hallgató számára egyben összeszedve (majdnem) minden fontos tudnivaló.
  Tájékoztat a Debreceni Egyetemről, a karról, a szakról, az intézetekről, az adminisztratív szervezetekről, a kreditrendszerről.
  Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi tematikákat, a kötelező és ajánlott irodalmat, választható diplomamunka témák és a tanév időbeosztását.

Mennyit lehet szakmai gyakorlatról hiányozni?

Erre vonatkozóan a következő dokumentumokból lehet tájékozódni:

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ):
Az általános részben: "Ha a hallgató a szakmai gyakorlatát nem teljesítette, vagy az ott végzett munkája alapján az nem ismerhető el, a pótlás feltételeit a szabályzat 4. sz. kari sajátosságokat tartalmazó melléklete előírásainak figyelembevételével a gyakorlat szervezéséért felelős vezető határozza meg."
Az ÁOK kari részben: "A szakmai gyakorlaton való részvétel kötelező. A szakmai gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás pótlása kötelező, a pótlásra az oktató által az aláírás megszerzésére vonatkozóan előírt, a tantárgyi programokban is rögzített követelmény az irányadó."

Szaki tájékoztató:
A szakmai gyakorlatok leírásánál van lehetőség rendelkezni a hiányzásról és annak pótlásáról.
Az előírt követelmény: a gyakorlat végére önállóan kell tudni teljesítenie az területen elvárt teendőket.

Összegzés: nincs pontosan meghatározva, hogy mennyit lehet hiányozni. A kiesett időt pótolni kell és az a cél, hogy a hallgató megtanulja és begyakorolja az önálló munkavégzést. Mindennek megítélése a gyakorlat szervezéséért felelős vezető feladata, amit átadhat annak a személynek, aki a gyakorlati helyen a hallgató teljesítményét értékeli és igazolja.

Mit kell tenni a Kenézy Gyula Campuson töltött szakmai gyakorlat megkezdése előtt?

A gyakorlat megkezdése előtt minden hallgatónak hallgatói megállapodást kell aláírnia, ezért augusztus végén / szeptember elején a Kenézy Gyula Campus Oktatási Osztályán (Szivárvány szektor) jelentkezniük kell a megállapodás aláírására. (Hogy pontosan mely napokon lehet menni az aktuális évben, arról tájékoztatást kapnak vagy ennek hiányában egyeztetniük szükséges.)
Az aláírásra személyi azonosító igazolványukat és a foglalkozásegészségügyi alkalmassági igazolást kell magukkal hozniuk. 

Hogyan kell kérvényt leadni a Neptunban?

Kérvény leadása Neptunban

 1.  Neptun Ügyintézés menü → Kérvények
  A kiválasztott kérvénysablon sorának végén a + jelre kattinva feljön egy menüablak, itt a "Kiválaszt" menüt kell kiválasztani.
 2. Kérvény kitöltés
  Megjelenik a kérvénysablon, kitölteni. Ha kötelezően kitöltendő mező marad üresen, nem engedi a leadást a Neptun, pirossal lesz megjelölve, és nem lehet tovább menni, csak a kitöltés után. Ha kész a kitöltés, "Következő" gomb. Ekkor megjelenik a kitöltött kérvény, ha minden rendben van vele, akkor "Kérvény leadása" gomb.
 3. Melléklet csatolása, dokumentumok feltöltése
  Ha a kérvény olyan típusú, hogy lehetőséget ad dokumentumok feltöltésére, a leadás közben megoldható a melléklet(ek) feltöltése, PDF formátumban.
  A már leadott kérvényhez utólag is lehet dokumentumot feltölteni: Ügyintézés → Kérvények → Leadott kérvények → kérvény sorának végén a + jelre kattintva feljövő menüben "Mellékletek".
 4. Nyomtatás
  Ügyintézés→Kérvények→Leadott kérvények fülön kiválasztani a nyomtatndó leadott kérvényt, ezzel letöltődik PDF-be, kinyomtatni, aláírni és a TO-ra eljuttani.
  Az eljuttatás lehet pl.: személyesen, e-mailben, a kérvényhez feltöltve.
  Figyelem! Ha az aláírási rész átcsúszik a következő oldalra, akkor kétoldalas nyomtatással kell kinyomtatni, hogy az aláírás ne új lapon szerepeljen.

Ha a témavezető előírja, hogyan kell titkosítást kérni a diplomadolgozatra?

Hova fordulhatok ...?

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 08. 11:10