Tájékoztató az Általános Orvostudományi Karról középiskolások számára

Általános Orvostudományi Kar elérhetőségei

ÁOK Dékáni Hivatal - dékán: dr. Mátyus László egyetemi tanár

 • Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.
 • Telefonszám: 258-086 fax: 255-150
 • E-mail: dekan@med.unideb.hu  

ÁOK Tanulmányi Osztály - osztályvezető: dr. Pap Pál

 • Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. Pf.:69.
 • Telefonszám: 258-008, 58008 mellék fax: 255-001, 56120 mellék
 • E-mail: deaokto@med.unideb.hu

A karhoz tartozó képzésfajták ismertetése

osztatlan mesterképzés

Az érettségit követő hosszabb képzés, mesterszakos diplomával zárul, a korábbi egyetemi képzésnek felel meg. Elvégzése után jelentkezni lehet tudományos fokozatot adó doktori képzésre.

 • szak: általános orvos szak (12 félév)

alapképzési szak

Érettségit követő rövidebb, 7-8 féléves képzés, szakmai ismereteket ad, elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok mesterképzésben történő folytatásához.

 • szak: orvosi diagnosztikai analitikus alapszak (8 félév)

mesterképzési szak

Alapképzés vagy más mesterképzés után lehet elvégezni, 3-4 féléves. A szakmai tudást mélyíti el, elvégzése után jelentkezni lehet tudományos fokozatot adó doktori képzésre.

szakok:

 • egészségpszichológia mesterszak (4 félév)
 • molekuláris biológia mesterszak (4 félév)
 • klinikai laboratóriumi kutató mesterszak (3 félév)

A kreditrendszer

A kredit a hallgatói tanulmányi munka mérőszáma: egy kredit(pont) 30 hallgatói munkaórának felel meg. Természetesen ez a szám hozzávetőleges érték. A kreditrendszer azt jelenti, hogy az egyes tárgyak teljesítésekor a hallgató pontokat kap. A diplomához a tanterv által meghatározott tárgyakból adott számú pontot (átlagosan félévenként 30 kreditet) kell megszerezni. Ennek ideális ütemezését adja a mintatanterv. A kredit az alapja a különböző – európai és tengeren túli - országokban végzett tanulmányok kölcsönös elfogadásának is, akár rövid részképzésről, akár hosszabb idejű továbbtanulásról vagy munkavállalásról van szó.

Ha valaki egy tárgyat nem tud teljesíteni, később újra felveheti anélkül, hogy a többi, a tanévben sikeresen teljesített tárgyakat is meg kellene ismételnie. Az egymásra épülés biztosításának érdekében a tárgyakhoz tartozhatnak előfelvételi követelmények. Ezek figyelembe vételével részben maga tervezheti meg előrehaladása ütemét is.

Mind szakmai, mind anyagi szempontból javasolt a mintatanterv szerint haladás.


Állami ösztöndíjas képzés

A hallgató beiratkozáskor a magyar állammal köt szerződést, a beiratkozással keletkező kötelezettségek:

 • oklevélszerzési kötelezettség a képzési idő másfélszeresén belül
 • hazai munkaviszony kötelezettség (az oklevél megszerzését követő húsz éven belül a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban)

Mi okozza az átkerülést önköltséges képzésbe?

 • elfogytak a támogatott félévek
 • a képzési idő túllépése 2 félévvel
 • egy tárgy 3 felvétel alkalmával sem teljesül, de nem fogyott még el a 6 vizsgaalkalom
 • az utolsó két aktív félévében a teljesített kreditek száma nem éri el a 36-ot (osztatlan képzés) vagy a 30-at (osztott képzések)
 • az utolsó két aktív félévében a súlyozott tanulmányi átlag nem éri el a Kormányrendeletben meghatározott értéket (a 2021/2022-es tanévtől 2,50)

Támogatási idő számításához:

Ösztöndíjas képzés kötelezettségeiről:


A kar érettségi után végezhető szakjainak felvételi adatai

2023-ra és 2024-re vonatkozó felvételi feltételek változása

Képzés Felvehető
létszám
Érettségi követelmény (2024-től változnak a feltételek) Korábbi évek
pontszámai
általános orvos osztatlan szak 220 két emelt érettségi, az egyik biológia, a másik fizika vagy kémia

2022: 415

2021: 405

2020: 399

2019: 426

2018: 423

2017: 418

orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 80 kettőt kell választani a következőkből:
biológia, fizika, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, természettudomány, egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, egy idegen nyelv, egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

2022: 372

2021: 378

2020: 324

2019: 396

2018: 373

2017: 357


A képzések felépítése

Képzés Felépítés
általános orvos szak I-II. év elméleti alapozó tárgyak
III. év elméleti alapozó és preklinikai tárgyak
IV-V. év klinikai tantárgyak
VI. év szigorló év
orvosi diagnosztikai analitikus alapszak

egy közös félév után specializáció-választás
2-4. szemeszter közös alapozó és specializáció szerinti tárgyak
5-8. szemeszter specializáció szerinti tárgyak
IV. év szakmai gyakorlatok

molekuláris biológia mesterszak  I. év közös alapozó tárgyak
II. év specializációs modul szerinti tárgyak

egészségpszichológia mesterszak
klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

alapozó elméleti ismeretek, majd szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretek

Átjelentkezési lehetőségek

Másik képzésről az a hallgató kérheti átvételét, aki

 • legalább két érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, a két utolsó félévben kötelező tantárgyakból minimum 40 kreditpontot szerzett,
 • hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és nincs olyan indok, mely miatt a jogviszonyát meg kellene szüntetni,
 • a két utolsó félévben legalább 3,00 (vagy külföldi tanulmányok esetén ezzel ekvivalens eredményű) ösztöndíj indexet ért el.

Átvétel csak tanévkezdéskor engedélyezhető.
Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig kerülhet sor a kar szabad létszámkeretének terhére.

Képzés Honnan lehetséges az átvétel
általános orvos szakra csak másik egyetem általános orvos képzéséről
orvosi diagnosztikai analitikus alapszakra

csak azonos képzési terület azonos szintű képzései között kérhető,
kivéve az osztatlan képzésből alapképzésbe történő átvételt
levelező tagozatról nappali tagozatra átvétel nem engedélyezhető

egészségpszichológia mesterszak nincs átjelentkezési lehetőség

klinikai laboratóriumi kutató és
molekuláris biológia mesterszakokra

azonos képzési terület osztatlan képzéséről és mesterképzéséről
   

Hány félév testnevelést szükséges teljesíteni?

Képzés Előírt testnevelés félévszám

általános orvos szak

3 félév

egészségpszichológia mesterszak
molekuláris biológia mesterszak 
klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

1 félév
orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 2 félév

levelező tagozatú képzések

0 félév

Nyelvvizsga előírások az oklevél kiadásához

Képzés Nyelvvizsga előírás

általános orvos szak

angol középfokú komplex

orvosi diagnosztikai analitikus alapszak

egy élő idegen nyelvből
középfokú komplex

egészségpszichológia mesterszak egy élő idegen nyelvből
középfokú komplex

klinikai laboratóriumi kutató mesterszak

egy élő idegen nyelvből
középfokú komplex

molekuláris biológia mesterszak

angol középfokú komplex


Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki

 • az előző félévi tanulmányi eredmény alapján sorba rendezett hallgatók felső 35 %-a tartozik, 
 • rendelkezik legalább 1 lezárt aktív félévvel,
 • az előző félévben legalább 18, ebből 15 szakmai kreditet teljesített,
 • az előző félévben aktív volt,
 • az aktuális félévben aktív és állami ösztöndíjas.

Ösztöndíj átlag számítása: Σ kredit * érdemjegy (>1) / felvett kredit

A tanulmányi ösztöndíj összege sávonként:

I. sáv

5 %

legfeljebb 38 000 Ft / hó

II. sáv

10 %

legfeljebb 28 000 Ft / hó

III. sáv

10 %

legfeljebb 19 000 Ft /hó

IV. sáv

10 %

legfeljebb 13 000 Ft / hó

Néhány további ösztöndíj fajta, szakmai lehetőségek
Bővebben: https://unideb.hu/hu/osztondijak-juttatasok

 • kiemelt ösztöndíj
 • Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíj
 • nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábban köztársasági ösztöndíj)
 • mesterképzési szakmai ösztöndíj
 • nyári szakmai ösztöndíj
 • demonstrátori lehetőségek
 • Tudományos DiákKör (TDK) verseny https://oetdk.unideb.hu/hirek
 • tehetséggondozás (szakkollégiumok, DETEP http://detep.unideb.hu/)

Hasznos linkek

Debreceni Egyetem szabályzatai
pl. Hallgatói Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Hallgatói Adminisztrációs Központ:

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ:

Hallgatói Önkormányzat:

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 08. 09:46